Vår bedrifthelsetjeneste arbeider i tråd med arbeidsmiljøloven, og vektlegger det forebyggende arbeide.
Våre medarbeidere har lang erfaring innen bedriftsrelatert arbeide, og i tillegg til intern kompetanse har vi fortløpende kontakt med eksterne instanser som f.eks.;  Arbeidstilsynet, Statens Arbeidsmiljøinstitutt, NAV m. fl.

Miljøarbeid (HMS)
Bedriftshelsetjenesten vil etter nærmere avtale i nært samarbeide med bedriftledelsen, arbeidstakeren og vernetjenesten arbeide med yrkesmedisinske tiltak som omfatter:

 • Kartlegging av arbeidsmiljøet med henblikk på mulige helseskadelige forhold
 • Bedring av arbeidsmiljøet og eliminering av sykdomsfremkallende miljøfaktorer
 • Forebygging av ulykker og skader

Det vi generelt er oppmerksomme på under befaring er:

 • Inneklima på arbeidsplassen
 • Bygningsmessige forhold
 • Produksjonsutstyr, maskiner
 • Fysisk-kjemiske arbeidsmiljø
 • Ergonomiske forhold


Attføring
Bedrifthelsetjenesten vil samarbeide med vernetjenesten, bedriftledelsen, tillitsvalgte og myndighetene ved tilpassing av arbeid eller omplassering av arbeidstakere som har behov for dette.

Bistå i det sentrale attføringsarbeidet herunder medisinsk oppfølging og kobling av arbeidstakerene mot eksterne instanser som arbeidstreningssenter, smerteklinikk etc. samt at det er etablert/etableres samarbeid mot trygdeetaten, arbeidsmarkedsetaten og arbeidstilsynet.

Psykolog/arbeidspsykolog
Vi yter hjelp både når det gjelder problemer i tilknytning til arbeidsmiljøet og av privat/personlig karakter. I tillegg til vanlig konsultasjon tilbyr vi rådgivning i forbindelse med konflikthåndtering, kommunikasjonsvansker, utbrenthet, vold mobbing, stress og tilrettelegging av arbeid.

Andre oppgaver
Etter nærmere avtale kan Medica bedriftshelsetjeneste bistå bedrifter med bearbeiding av informasjon som ligger i data om:

 • Sykefravær
 • Yrkesskader
 • Personalomsetning
 • Uføretrygding
 • Problemstillinger relatert til arbeidet

Mennesket og bedriften
Observasjoner samt opplysninger fra samtaler med personell i bedriften blir sammenfattet i en rapport som belyser de viktige sidene ved arbeidsmiljøet i bedriften, konklusjon, samt forslag til videre arbeide.

Ved ergonomiske undersøkelser blir arbeidsplassen / arbeidssituasjonen gjennomgått med hver enkelt arbeidstaker. Ideelle arbeidsstillinger blir demonstrert, og i samsvar med arbeidstakerens ønsker prøver vi å motivere arbeidstakeren til å endre en eventuell uheldig arbeidsstilling.

Dersom det er små endringer som skal til for å forbedre arbeidsplassen, vil utbedring bli foretatt på stedet. Bedriftsfysioterapeuten vil være behjelpelig med forslag til innkjøp av kontorutstyr, eventuelt annen type utstyr som kan bedre arbeidssituasjonen til den ansatte.

Bedrifthelsetjenesten vil:
Være tilgjengelig som faglig rådgiver for ledelsen og vernetjenesten ved planlegging av nye lokaler, nytt utstyr, ominnredninger og tilrettelegging av arbeidet, samt helse- og sosialspørsmål, herunder delta i arbeidsplassundersøkelser med ekspertise og måleutstyr

Medvirke ved opplæring i verne- og miljøproblemer

Drive opplysningsvirksomhet for å sette den enkelte arbeidstaker best mulig i stand til å ivareta egen helse og sikkerhet

Inngå med en fast representant i arbeidsmiljøutvalget