Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) ble undertegnet av partene i arbeidslivet 3. oktober 2001. Alle bedrifter er invitert til å undertegne en «Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv» med Trygdeetatens arbeidslivssenter. Flere av våre medlemsbedrifter har valgt å bli en IA-virksomhet.

Målsettingene med IA

 • å redusere sykefraværet med minst 20 %
 • flere med redusert arbeidsevne i jobb
 • øke den reelle pensjonsalder

Hva må en IA-virksomhet gjøre?

 • ha dialog med den sykemeldte med tanke på tilrettelegging for raskt å komme tilbake i jobb
 • ha skriftlige rutiner for registrering av ravær og oppfølging av sykemeldte
 • utvide ordningen med bruk av egenmelding
 • tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne og/eller funksjonsevne
 • tilrettelegge for å beholde/rekruttere eldre arbeidstakere

Hva får en IA-virksomhet?

 • fast kontaktperson i trygdeetatens arbeidslivssenter som bistår virksomheten med råd og veiledning
 • mulighet til å iverksette aktiv sykemelding uten forhåndsgodkjenning fra trygdekontoret
 • mulighet for utvidet egenmelding
 • refusjon fra folketrygden forbistand fra bedriftshelsetjenesten (BHT) ved tilbakeføring av langtidssykemeldte og uføretrygdede til arbeid

Innsatsen kan omfatte:

 • kartlegging og utredning av problemer og behov
 • identifisering av tiltaksmuligheter
 • utarbeidelse av forslag til tiltak
 • forberedelse/planlegging av aktiviteter – tilrettelegging
 • oppfølging/evaluering av tiltak

Honorar utbetales til bedriftshelsetjeneste som har helse- og attføringsfaglig kompetanse i forhold til oppfølging av sykemeldte.

Denne kompetansen har vi i Brynklinikken AS!

Refusjon for BHTs bistand
Ordningen med refusjon for BHTs arbeid ved oppfølging og tilrettelegging for langtids-sykemeldte og uføretrygdede trådte i kraft 1. juli 2002. Formålet med ordningen er å bidra til at sykemeldte og personer med redusert funksjons-evne kan komme i arbeid. Ordningen kan også gjelde for arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt, både på grunn av fysiske og/eller psykiske lidelser. En IA-virksomhet kan få dekket utgifter for opptil 6 timer pr. oppdrag når det gjelder tilrettelegging, organisatorisk og psykososial art. BHT skal sammen med arbeidsgiver og arbeidstaker gi vurderinger av behov for og muligheter til relevante tiltak.